fb Regulamin konkursu #GaryiLitinKonkurs - SegeWorld | Kamil "Sege" Sobik

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
image

Regulamin konkursu #GaryiLitinKonkurs

8 kwietnia 2022
Pobierz w formacie PDF
Regulamin konkursu „#GaryiLitinKonkurs”

 

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsze Zasady Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „#GaryiLitinKonkurs”.

 

2. Organizatorem Konkursu jest Kamil Sobik SegeWorld z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 19, 43-331 Dankowice (zwany dalej „Organizatorem). Organizatorem Konkursu nie jest portal Instagram – to jedynie platforma do komunikacji o Konkursie

 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Kamil Sobik SegeWorld z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 19, 43-331 Dankowice.

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

 

§2

 

Cel Konkursu

 

1. Celem konkursu jest promowanie marki SegeWorld wśród uczestników społeczności Instagrama.

 

§3

 

Adresaci Konkursu

 

1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają konto na portalu Facebook.

 

§4

 

Czas trwania Konkursu

 

1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem pierwszego postu konkursowego na profilu Instagram: https://www.instagram.com/segeworld_kamil_sobik/ Organizatora pod adresem: w dniu 07 kwietnia 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku.

 

2. Wyniki zostaną ogłoszone 15 kwietnia, o godz. 16:00.

 

§5

 

Mechanika Konkursu, zadanie konkursowe

 

1. Konkurs organizowany jest i odbywa się za pośrednictwem Internetu – na profilu Instagram Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/segeworld_kamil_sobik/

 

2. Uczestnik, który chce wygrać musi: wskazać odpowiednie dzieło, które będzie przedmiotem kolejnej powieści autorstwa Kamila Sobika i uzasadnić swój wybór.

 

3. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie, jak i uzasadnia swój wybór pod postem konkursowym w wyznaczonym czasie regulaminowym.

 

4. Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia z jednego konta na Instagramie. Jeśli uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie, w Konkursie uwzględnia się tylko pierwsze zgłoszenie.

 

6. Piątkę zwycięzców spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze Kamil Sobik Segeworld. Kapituła będzie brała pod uwagę jedynie te zgłoszenia, w których wskażą odpowiednie dzieło (Portret Młodzieńca) i uzasadnią swój wybór. Kryterium wyboru zwycięzców będzie wskazanie odpowiedniego dzieła i kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte.

 

§6

 

Nagrody

 

1. Organizator Konkursu, gwarantuje pięć egzemplarzy powieści Gary & Litin: Maroszek o cenie 25 PLN.

 

§7

 

Wydanie nagrody

 

1. Nagrody zostaną wysłane laureatom za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora ich danych adresowych.

 

2. Warunkiem wydania nagrody głównej będzie możliwość kontaktu z osobą nagrodzoną, która winna w ciągu 14 dni wskazać adres, na który zostanie następnie wysłana nagroda. W przypadku, jeśli osoba nie przekaże danych adresowych we wskazanym czasie, nagroda nie zostanie przydzielona. Adres ten powinien być adresem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W poście ogłaszającym wyniki będzie podany adres mailowy, na który należy wysłać niezbędne dane do nadania przesyłki.

 

3. Osoby nagrodzone w Konkursie są uprawnione, według swego uznania, do odmowy przyjęcia nagród.

 

4. Uczestnik nie może wymienić nagród na inną bądź na ich równoważność pieniężną.

 

5. Uczestnik nie może przenieść nagród na inne osoby.

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi Konkursu nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

§8

 

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie listem poleconym z dopiskiem „Gary&LitinKonkurs” na adres: ul. Oświęcimska 19 43-331 Dankowice po zakończeniu okresu Konkursu, jednakże nie później niż do 14 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

 

§9

 

Dane osobowe

 

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z p. zm.). Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

2. Administratorem danych jest podmiot realizujący konkurs: Kamil Sobik Segeworld. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych zbiór danych osobowych stworzonych na potrzeby Konkursu jest zbiorem sporządzonym doraźnie tj. wyłącznie ze względów technicznych i kontaktowych, po jego wykorzystaniu zbiór zostanie niezwłocznie usunięty.

 

§9

 

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych
w szczególności za funkcjonowanie portalu społecznościowego Instagram oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Instagramie Organizatora, w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do nagrody już nabytej przez Uczestnika.

 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych
z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

7. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

 

8. Nie zastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x